Kuidas kuritegu on kuritegu?

Kui isik rikub seadusega reguleeritud keelde, võib tema käitumine olla seotud mis tahes süüteoga: kuritegevusega või väärkäitumisega. See sõltub sellest, kuidas sellistes õigusvaldkondades sotsiaalsed suhted on reguleeritud.

Kõigi süütegude üldised märgid on nende väärkohtlemine ja oht ühiskonnale. Need muutuvad kriteeriumiks, mille alusel nad teod piiritlevad ja suunavad need kuriteo või süüteo alla.

Kuritegu

Neid iseloomustades võtab kriminaalõigus arvesse nii objektiivse kui subjektiivse märgi märke. Jah, ja teisi õigusvaldkondi tuleb arvesse võtta ka siis, kui on vaja saada kõige täpsem vastus küsimusele, kuidas täidetav tegu tuleb klassifitseerida.

Esiteks eristatakse kuritegusid nende ohtlikkuse astme järgi . Iga rikkumine on seadusega kaitstud suhted ühiskonnas, mis tähendab, et see sisaldab teatud sotsiaalset ohtu. Selle üsna kõrge tase eristab kuritegusid teistest õigusrikkumistest ja selle erinevad asjaolud määravad selle.

Ainult kriminaalõigus näeb ette kuriteod ja selle tagajärjeks on kriminaalkaristus ja kohtu määratud kriminaalkaristus.

Kuriteo võib eristada ka tagajärgede laadi tõttu, mis tekivad pärast tegu toimepanemist. Kuriteo koosseis muutub näiteks tõsise tervisekahjustuse tekitamiseks, mis tuleneb kindlaksmääratud töökaitse rikkumistest.

Seadust hinnatakse kui kuritegu, mis põhineb tema komisjonil ja eesmärkidel . Näiteks on kinnisvaratehingud, mis on teadlikult ebaseaduslikud, sest need olid tehtud ametnike poolt, kes on sellest huvitatud palgasõdurite eesmärgil, kuritegu. Igal juhul on tegemist distsiplinaarsüüteoga.

Mis tahes vahetegemine on lihtsam, kui on olemas seadus, mis näitab selgelt, kas võimalik toiming on võimalik süütegudele omistada või on see kuritegu. Ja selle objektid on inimelu, riigi julgeolek. Selliste objektide loend on palju laiem ja täpsem. Täna sisaldab see:

  • Mis tahes vara.
  • Isiklikud huvid.
  • Rahu ja julgeolek.
  • Keskkond.
  • Põhiseaduslik kord jne

Väärteo

Need teod on ebaseaduslikud, kuid ei kujuta endast ühiskonnale erilist ohtu. Sellest tulenevalt ei ole karistus nende tegemise eest nii raske - karistus, ja sageli tuleb see ainult hoiatusele.

See juhtub, et neid süüdistatakse hooletuse ja isegi sotsiaalsete eeskirjade ja määruste hooletusest, viidates neile väikestele kuritegudele.

Rikkumised on erinevad ja sõltuvad mõjutatavast eluvaldkonnast:

Distsiplinaarne . Selline väärkäitumine hõlmab distsipliini rikkumist: tööjõudu, akadeemilist, sõjaväelist ja teenistust. Ja karistused, näiteks lihtsa noomituse või isegi rangelt üleantud aja eest töötamine madalama palga või madalama ametikohaga, võib-olla vallandamine, on nende eest karistuseks

Nendel karistustel on õigus kehtestada ettevõtte või organisatsiooni, asutuse, kus selleks on moodustatud spetsiaalsed organid, administratsioon. Nad võivad trahvi määrata ainult ühe kuu jooksul pärast teo avastamist.

Haldus . Avaliku korra ja kodanikuvabaduste, riigivara ning ajalooliste ja arhitektuuriliste mälestiste, keskkonna, töö ja tervise objektid on kuritarvitamise objektid.

Korrigeerivat tööjõudu ja trahve võib kasutada karistustena, isegi 15 päeva pikkuse vahistamisena ja konfiskeerimisel. See peab olema hiljemalt üks aasta pärast saavutamist. Selliste rikkumiste uurimine ja karistuste määramine - volitatud asutuste mõjualas.

Tsiviilõigus . Need tegud on ka ebaseaduslikud ja sotsiaalselt kahjulikud, kuid neid ei peeta sotsiaalselt ohtlikeks. See on kahju organisatsioonile või üksikisikule ja nende varale ebaseaduslike tegevuste, ebaseaduslike tehingute, poolte lepinguliste kohustuste mittetäitmise, solvavate kuulujuttude leviku, teadlikult vale, autoriõiguste rikkumise jne tõttu.

Kuna karistus sellise üleastumise eest peab hüvitama moraalse kahju, hüvitama kahju, taastada rikutud õigused.

Igavene . Vägivaldsed tegevused, mis on reeglina tahtlikud, suunatud isiku vastu, kui rikutakse moraalseid norme. Näiteks rünnak, avalikkuses väljendatud solvangud, vägivald hariduse eesmärgil, nõudmine altkäemaksu, purjus oleku ilmumine avalikus kohas, alaealiste osalemine alkoholi joomises. Sellises menetluses osalejad on sagedamini haridusasutuste töötajad.

Kui süüteo toimepanemise fakt on tõendatud, võib õiguserikkuja vallandada ja vastava kande ilmub tema tööandmesse. Haridustegevusega mitteseotud isiku puhul rakendage muid karistusi.

Sellised väärteod on menetluse ja eriti karistuse määramise puhul eriti rasked. Iga karistus määratakse kuu jooksul alates avastamise hetkest ja komisjonilt - kuus kuud.

Mis vahe on süüteo ja süüteo vahel?

  1. Kuritegu on toime pandud pahatahtliku kavatsusega, läbimõeldud ja ettevalmistatud ning seetõttu ohtlikum. Rikkumine - reeglina on tegu teadvuseta, spontaanne.
  2. Kuriteoga kaasneb kindlasti karistus kriminaalkoodeksi ja karistusregistri alusel. Rikkumise korral on kehtestatud vastutus tööjõu, haldus-, perekonna-, tsiviil-, koodeksi- ja erinevate seaduste eest.

Usutakse, et karistamata kuriteod toovad kaasa kuriteo. Et te ei peaks otsima erinevust nende mõistete vahel ja arvama, milline karistus järgib seadust, olge seaduskuulekas kodanik, järgige sotsiaalseid norme ja reegleid.

Soovitatav

Mis on parem annuiteedilepingu või sihtkapitali valimine?
2019
Kuidas erineb pangakonto arvelduskontolt?
2019
Kuidas erineb laste päikesekaitsetoode täiskasvanutest?
2019